Català Rejillas Tarraco

Reixeta electrosoldada

¿Que és una reixeta electrosoldada?

La reixeta electrosoldada és una peça metàl·lica composta per diverses tires de fleixos iguals, col·locades de cant en paral·lel i separades entre si, les quals porten soldades perpendicularment, en tots els seus encreuaments o interseccions, unes varetes de diàmetre major al gruix de les mateixes.
que-es-rejilla

La reixa electrosoldada està formada bàsicament per tres elements:

  • > Platina portant: És l'element que suporta les càrregues als quals se sotmet la reixeta. Fleix d'acer laminat en calent, qualitat segons NORMA EN 10025 tipus S 235 JR o equivalent, amb baix contingut en silici. Les altures del mateix oscil·len entre 20 i 100 mm, en passos de 5mm per a gruixos de 2, 3, 4 i 5 mm.
  • > Separador: Vareta quadrada entregirada o rodona llisa, qualitat segons NORMA UNE EN 10.016-2 tipus C4D, de 4, 5, 6 i 8 mm de costat, com a element separador entre platines portants i antilliscant.
  • > Marc: De la mateixa qualitat que la platina portant amb la peculiaritat de la seva forma al Perfil del rejillacuya missió és el tancament de les reixetes, sent electrosoldada en els caps de les platines portants.

Independentment, es pot subministrar també qualsevol tipus d'ACER INOXIDABLE per comanda o acumulació de comandes superior a 250 m 2.

FONT: Relesa

yuyudj